Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos 2020. Január 10 – től

Az Eurotextil Kft. az egyedi szerződésekben és árajánlatokban meghatározott szolgáltatások nyújtása érdekében kezeli az ajánlatot kérők, megrendelők és vásárlók személyes adatait a szolgáltatások nyújtása, valamint a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (számlázás) megvalósítása érdekében. 

Emellett az Eurotextil Kft. kezeli a www.roombahome.com honlapján regisztrált felhasználók, és a weboldal üzenetküldő alkalmazását használók megadott adatait.  Ajánlatot kérők, megrendelők, vásárlók, regisztrált látogatók a továbbiakban együttesen Felhasználók. 

A személyes adatok speciális információk, amelyek személyes vagy tényszerű jellemzőket tartalmaznak egy bizonyos természetes személyre vonatkozóan, aki pontosan megnevezhető. Ide sorolhatók olyan információk, mint pl. név, lakcím, telefonszám. 

Azok az információk, amelyek nem hozhatók közvetlen kapcsolatba egy adott személy személyazonosságával, azok nem számítanak személyes adatoknak. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelendő. 

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

Adatkezelő megnevezése: Eurotextil Kft

Adatkezelő címe: 8227 Felsőörs, Kishegy dűlő, hrsz. 075/37.

Az adatkezelő elérhetőségei

e-mail: roombahome@gmail.com

mobil telefon: +36 30 689 2072

honlap: www.roombahome.com

I. Általános rendelkezések 

 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása (regisztráció esetén), valamint jogi kötelezettség (a vevők teljesítésével kapcsolatos kötelezettségek – számlázás – megvalósítása érdekében), a Roomba Designnak hírlevél szolgáltatása nincsen.
 1. A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a weboldalon. 
 1. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel.
 1. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

5. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a tényleges Felhasználó hozzájárulásának beszerzése. 

 1. Adatkezeléssel érintettek köre: 
 1. www.roombahome.com honlapon önkéntesen regisztrált Felhasználók.
 1. árajánlatot kérők, megrendelők, vásárlók 

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználók a regisztráció befejező lépéseként kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat az Eurotextil Kft., mint adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

 1. Az adatkezelés célja:  a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó teljesítési kötelezettség (számlázás) teljesítése. 
 1. Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás, valamint információs technológia (számlázó program) 
 1. Kik ismerhetik meg a megadott adatokat A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

II. A kezelt személyes adatok köre

1. A weblap üzenetküldő applikációján keresztül megadott adatok

 1. NÉV (Vezetéknév és keresztnév) 
 2. E-MAIL CÍM (az Eurotextil Kft. hírlevél szolgáltatással nem él) 
 3. Üzenet küldésének időpontja

2. A szolgáltatásnyújtással és a teljesítési kötelezettséggel kapcsoltban kezelt adatok: 

 1. NÉV 
 2. CÍM (vásárló által megadott számlázási, valamint szállítási cím) 
 3. TELEFONSZÁM 
 4. Rendelés tartalma

 

 

 

III. Az adatfeldolgozók 

(az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

 1. Az Eurotextil Kft. És alkalmazottai 

2. A könyvelést végzi: Kozma Judit

3. A számlázást végzi: Győri János

4. Tárhelyszolgáltató: SK Media Kft.

5. További szolgáltatók: 

a. Google Analytics (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) 

b. Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) 

 

IV. Az adatkezelés időtartama 

 1. A szolgáltatásnyújtással és a teljesítési kötelezettséggel kapcsoltban kezelt személyes adatok a vásárló valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését követően, az adó elévülési idő eltelte után kerülnek törlésre. 
 1. A weblap regisztráció során önkéntesen megadott személyes adatok azok visszavonásáig, a törlési kérelem beérkezéséig használhatók. 

V. Adattovábbítás külföldre

A személyes adatok kezelését vagy feldolgozását kizárólag magyarországi személyek/szervezetek végzik a III. / 1., 2., 3., 4. pontban leírtak szerint. 

A III. / 5. pontban foglalt és külföldi illetékességű szolgáltatók igénybevétele esetén a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az adatainak külföldre történő továbbításához. 

VI. Az érintettek jogai

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél: 

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 1. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás kérhető e-mailben a roombahome@gmail.com e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: 1051 Budapest, Arany János utca 29., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. Az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes 6 adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 1. Személyes adatok helyesbítése Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az roombahome@gmail.com e-mail címen vagy a 1051 Budapest, Arany János utca 29. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót. 
 1. Személyes adatok törlése vagy zárolása Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – az roombahome@gmail.com e-mail címén vagy postai úton a 1051 Budapest, Arany János utca 29. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Adatkezelő a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.  

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről. A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Hírlevelet. 

4. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha – a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; – ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

VII. Bírósági jogorvoslat 

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel velünk a kapcsolatot a roombahome@gmail.com email címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

VII. Hatóság eljárása

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is.

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: http://naih.hu 

IX. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

1. Cookie-k (sütik) kezelése: Az Eurotextil Kft. weboldal használata azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy ehhez hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie / süti egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az android operációs rendszerű mobileszközökön. 

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

 1. A Szolgáltatás biztonsága és fejlesztése érdekében kezelt adatok az Eurotextil Kft. weboldalaihoz bárki hozzáférhet személyes adatai megadása nélkül, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. 

A weboldalak azonban nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjtenek a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Info tv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

 1. Google Analytics az Eurotextil Kft. weboldalán a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

A Google ezeket az információkat a látogatók által történt használat értékelésére, elemzésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására használja. 

4. Facebook az Eurotextil Kft. weboldalán a Facebook által használt Facebook Pixel szolgáltatás, és a Facebook által használt cookie-k (sütik) működnek, melynek működésére a Facebook adatvédelmi irányelvei vonatkoznak. https://www.facebook.com/privacy/explanation https://www.facebook.com/policies/cookies/ 

A Facebook ezeket az információkat a közösségi oldal “Tetszik” gombjának, vagy Facebook bejelentkezés üzemeltetésére hasznosítja, illetve igénybe veszi a mérési és hirdetési 11 szolgáltatásokhoz.

Ide tartoznak a felkeresett webhelyekre és alkalmazásokra vonatkozó adatok, a szolgáltatások használati módjának vagy weboldalon végrehajtott látogatásáról szóló riportok összeállítása és elemzése

 1. A weblapon regisztrált Email címek tájékoztató levelek kiküldésére történő felhasználása. Az oldalra látogatók a weboldalon tudnak regisztrálni a szakmai adatbázisba. Az itt megadott email címre kizárólag abban az esetben küldünk levelet, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható roombahome@gmail.com email címen.  Az Eurotextil Kft. ezen felül az 1051 Budapest, Arany János utca 29. postai címeken is biztosítja a visszavonás lehetőségét azzal, hogy ez esetben ügyintézési idő merülhet fel.